Szczegółowe Warunki Gwarancji
 1. Promax Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie oferowanych produktów zgodnie z okresem gwarancji licząc od daty zakupu lub daty odbioru technicznego widniejącej w protokole odbioru, z wyłączeniem sytuacji, gdy podpisana umowa dwustronna stanowi inaczej.
 2. Wady i usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie i na warunkach określonych w umowie dwustronnej. W przypadku jej braku stwierdzone wady i usterki zostaną usunięte w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji.
 3. Nabywca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zgłoszenia Usterki poprzez stronę www.serwis.promax.net.pl
 4. Po dokładnych oględzinach dokonanych u Nabywcy i/lub w serwisie i w przypadku stwierdzenia użytkowania przedmiotu niezgodnie z warunkami gwarancji, gwarancja może być zakwestionowana i unieważniona. Unieważnienie gwarancji następuje w przypadku, gdy uszkodzenia zostały spowodowane: wyładowaniami atmosferycznymi, zalaniem, urazami mechanicznymi, zwarciem instalacji elektrycznej oraz w każdym przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem lub w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb gwarancyjnych.
 5. Każdy przypadek unieważnienia gwarancji będzie rozpatrywany indywidualnie z udziałem Nabywcy oraz będzie potwierdzony stosownym protokołem.
 6. Pojęcie "wady i usterki”, o którym mowa w punkcie 2 niniejszych Warunków Gwarancji, nie obejmuje konserwacji przewidzianych w instrukcji obsługi, wymiany i naprawy zużywanych w sposób naturalny podzespołów oraz ich zabrudzenia, wymiany mate-riałów eksploatacyjnych (baterii i akumulatorów), a także instalacji i konfiguracji oprogramowania.
 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji pobrana zostanie opłata za diagnostykę i ekspertyzę oraz transport.
 8. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za utracone dane i związane z tym następstwa.
 9. W pozostałym zakresie warunki gwarancji normuje Kodeks Cywilny.
Procedura Zgłoszenia Usterki
 1. Nabywca zobowiązany jest do przestrzegania procedury Zgłoszenia Usterki.
 2. Nieprzestrzeganie procedury Zgłoszenia Usterki przez Nabywcę może spowodować wydłużenie terminu usunięcia wad i/lub usterek.
 3. Zgłaszający zobowiązany jest do wypełnienia Formularza Zgłoszenia Usterki poprzez stronę www.serwis.promax.net.pl.
 4. Wypełnienie wszystkich pól jest obowiązkowe.
 5. Zawarty w Formularzu Zgłoszenia Usterki opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją, kiedy (w jakiej sytuacji) dana usterka występuje powinien być jak najbardziej dokładny, co przyczyni się do szybkiego załatwienia reklamacji.
 6. Nabywca zgłaszający usterkę otrzyma potwierdzenie zgłoszenia usterki ze wskazaniem osoby obsługującej zgłoszenie.
 7. Osoba obsługująca zgłoszenie skontaktuje się ze zgłaszającym usterkę w możliwie najkrótszym terminie, a maksymalnie w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Formularza skontaktuje się z Państwem pracownik serwisu Promax celem podjęcia dalszych działań.